Algemene Voorwaarden

100km Dodentocht

Algemene voorwaarden Webshop en Inschrijvingen

Inhoudsopgave

 1. Definities
 2. Wie zijn we?
 3. Toepasselijkheid
 4. Het aanbod van de producten en diensten via de Website
 5. De prijs
 6. De bestelling
 7. Betaling
 8. Levering en uitvoering
 9. Herroepingsrecht van de klant/consument
 10. Kosten in geval van herroeping
 11. Uitsluiting herroepingsrecht
 12. Conformiteit, Garantie , aansprakelijkheid en klachtenregeling
 13. Overige bepalingen

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. 100 KM DODENTOCHT: de ondernemer die producten en/of diensten op afstand aan de klant aanbiedt via de daartoe voorziene webshops en die wordt omschreven in artikel 2.

1.2. Website : www.dodentocht.be

1.3. Reglement: het “Reglement 100km Dodentocht ” of enig ander regelement van toepassing op een evenement georganiseerd door 100KM DODENTOCHT, waarvan kennis kan worden genomen via de Website en waarvan de toepassing wordt aanvaard door de klant bij aankoop.

1.4. Praktische Informatie: informatie die door 100KM DODENTOCHT wordt verstrekt via de Website, alsook de aanvullende informatie die wordt verstrekt over het evenement.

1.5. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van 100KM DODENTOCHT , die beschikbaar worden gesteld via de Website en door de klant kunnen worden geraadpleegd, gedownload, opgeslagen en afgedrukt.

1.6. Klant/consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met 100KM DODENTOCHT . Bepalingen van huidige overeenkomst die specifiek melding maken van het begrip klant/consument, zijn ook enkel van toepassing voor klant/consumenten. De klant/ondernemer kan uit dergelijke bepalingen, tenzij anders bepaald, geen rechten doen gelden.

1.7. De klant/ondernemer: de klant die met 100KM DODENTOCHT een overeenkomst op afstand aangaat voor beroepsmatige doeleinden. Indien de klant/ondernemer zijn ondernemingsnummer opgeeft, wordt dat vermoed het geval te zijn. Bepalingen van huidige overeenkomst die specifiek melding maken van het begrip klant/ondernemer, zijn niet van toepassing voor klant/consumenten. De klant/consument kan uit degelijke bepalingen, tenzij anders bepaald, geen rechten doen gelden.

1.8. De klant: verzamelnaam voor klant/consument en klant/ondernemer. Bepalingen in huidige overeenkomst die specifiek melding maken van het begrip klant zijn – steeds binnen de grenzen van dwingende wetgeving – toepasselijk voor al onze klanten, dus zowel de klant/consument als de klant/ondernemer.

1.9. Gebruiker: personen die gebruik maken van de Website en de daaraan verbonden webplatformen, doch met wie geen overeenkomst op afstand wordt afgesloten.

1.10. Webshop Producten: het webplatform via hetwelk de producten of diensten van 100KM Dodentocht – Kadee VZW worden aangeboden. De Klant wordt via de Website doorverwezen naar het juiste webplatform, door op de toepasselijke link te klikken.

1.11. Webshop Inschrijvingen: het webplatform via hetwelk de Tickets van 100km Dodentocht worden aangeboden.

1.12. Producten: producten van 100KM DODENTOCHT die worden aangeboden via het daartoe bestemde webplatform waarnaar de klant wordt doorverwezen via de Website.

1.13. Diensten: het verschaffen van toegang tot het evenement 100KM DODENTOCHT dan wel enig ander evenement georganiseerd door 100KM Dodentocht .

1.14. Ticket: toegangsbewijs voor een deelname aan de op dat ogenblik aankomende editie van het evenement 100KM Dodentocht of een ander evenement georganiseerd door 100KM DODENTOCHT, aangeboden via het daartoe bestemde webplatform waarnaar de klant wordt doorverwezen via de Website.

1.15. Deelnameproducten: producten die (enkel) samen met de aankoop van Ticket worden aangeboden via de Webshop Inschrijvingen.

1.16. Dag: kalenderdag.

1.17. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of 100KM DODENTOCHT in staat stelt om informatie, die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

1.18. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant/consument om binnen de herroepingstermijn af te zien van de overeenkomst op afstand.

1.19. Herroepingstermijn: De wettelijk bepaalde termijn van 14 dagen waarbinnen het herroepingsrecht door de klant/consument moet worden uitgeoefend.

1.20. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping dat 100KM DODENTOCHT ter beschikking stelt via de Website en dat de klant/consument kan invullen wanneer hij gebruik kan en wil maken van zijn herroepingsrecht.

1.21. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door 100KM DODENTOCHT georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

1.22. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant/consument en 100KM DODENTOCHT gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

2. Wie zijn we?

100KM DODENTOCHT – KADEE VZW
Reedonk 17
2880 Bornem
België
Tel: +32 3 889 35 45
e-mail: bestuur@dodentocht .be
KBO: 0444.473.893

3. Toepasselijkheid

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten afgesloten met 100KM DODENTOCHT . Door gebruik van de webshop aanvaardt de gebruiker en de klant kennisname en aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Ze hebben altijd voorrang op de algemene voorwaarden van de klant.

3.2. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, waaronder deze weergegeven in het Reglement en de Praktische Informatie, kan de klant/consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

3.3. Indien één of meerdere bepalingen in de algemene of aanvullende voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige van toepassing en zal de betreffende bepaling vervangen worden door een rechtsgeldige bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert en in overeenstemming is met dwingende wetgeving.

3.4. Situaties die niet in de algemene of aanvullende voorwaarden zijn geregeld alsook onduidelijkheden of interpretatiegeschillen dienen te worden beoordeeld en uitgelegd in functie van de bedoelde rechtsgevolgen van deze algemene voorwaarden en binnen de grenzen van dwingende wetgeving.

3.5. In geval van interpretatieproblemen of tegenstrijdigheden heeft de Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden en alle aanvullende voorwaarden, waaronder deze bepaald in het Reglement en de Praktische Informatie, voorrang op eender welke vertaling.

4. Het aanbod van de producten en diensten via de Website

4.1. Materiële vergissingen in het aanbod binden 100KM DODENTOCHT niet. Indien dergelijke vergissing wordt gemaakt, heeft 100KM DODENTOCHT het recht deze recht te zetten zonder dat dit aanleiding geeft tot enige schadevergoeding in hoofde van de klant. Dat is ook het geval indien na bestelling via de webshop blijkt dat de voorraad uitgeput is. Beide partijen hebben in dat geval het recht om de overeenkomst als beëindigd te beschouwen zonder dat de andere partij gerechtigd is op schadevergoeding.

4.2. Afbeeldingen bij de Producten worden geacht een waarheidsgetrouwe weergave te zijn van dat product. 100KM DODENTOCHT kan niet garanderen dat de weergave van het product op de afbeelding identiek is aan de werkelijke weergave van het product. Gebrek aan overeenstemming met afbeeldingen, specificatiedetails en andere gegevens van het product dat dit product of dienst niet ondergeschikt maakt voor het bedoelde gebruik ervan, kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding ten laste van 100KM DODENTOCHT.

5. De prijs

5.1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. en andere taxen of verhogingen. Bij het overzicht in de winkelwagen kan de klant zien welke taxen of andere kosten deel uitmaken van de prijs.

6. De bestelling

6.1. Voor het plaatsten van een bestelling via de Webshop Producten of de Webshop Inschrijvingen kan de Klant naar eigen keuze een klantenaccount aanmaken (hierna genoemd: account), dan wel de gevraagde facturatiegegevens correct invullen voor een eenmalige transactie.

6.2. 100KM DODENTOCHT zal enkel de persoons- en andere gegevens vragen die noodzakelijk zijn voor afhandelen van de online bestelling.

6.3. Het account is persoonlijk en mag niet door anderen worden gebruikt. Wanneer bij het registreren van een account foute informatie wordt verstrekt door de klant kan 100KM DODENTOCHT hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

6.4. De klant kan eenvoudig en kosteloos gegevens in zijn account aanpassen. In geval van een eenmalige transactie (zonder account) kan een aanpassing van gegevens worden gevraagd door contact op te nemen met 100KM DODENTOCHT en kan er een administratieve kost worden aangerekend.

6.5. Indien het leveringsadres wordt gewijzigd en de bestelling reeds werd verzonden, zal de bestelling worden geleverd op het adres opgegeven voor de wijziging.

6.6. Bij het plaatsen van een bestelling door- of voor een minderjarige, wordt vermoed dat deze daarvoor de toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger(s) heeft verkregen.

6.7. Door te drukken op de knop “Plaats bestelling” (webplatform inschrijvingen 100km Dodentocht ), “bestelling plaatsen” (Webshop Producten) of het icoontje met winkelmandje, aanvaardt de klant het aanbod.

6.8. De klant wordt geïnformeerd over het feit dat de bestelling een betalingsverplichting inhoudt.

6.9. 100KM DODENTOCHT bevestigt onverwijld langs elektronische weg (e-mail) de ontvangst van de bestelling op basis van de door de klant verstrekte gegevens.

6.10. 100KM DODENTOCHT kan zich – binnen de grenzen van dwingende wetgeving – ervan vergewissen dat de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Indien 100KM DODENTOCHT op grond van dit onderzoek van oordeel is dat zij gegronde redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, bijvoorbeeld wanneer de kredietinstelling van de klant haar in kennis stelt van een ontoereikend saldo, is zij gerechtigd om een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

6.11. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. 100KM DODENTOCHT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet voorradig zijn de producten.

7. Betaling

7.1. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde facturatiegegevens onverwijld aan 100KM DODENTOCHT te melden.

7.2. De klant kan zijn betaling onmiddellijk na bestelling met elk betaalmiddel dat op de website voorgesteld wordt uitvoeren, tenzij er bepaalde uitzonderingen van toepassing zijn, waarover de klant bij het plaatsen van zijn bestelling zal worden geïnformeerd.

7.3. Elke bestelling wordt automatisch verwerkt door de betalingspartner van 100KM DODENTOCHT ter bescherming tegen fraude met betaalkaarten. De afhandeling van de betaling geschiedt in overeenstemming met de voorwaarden van deze betaalpartner. Het aanbieden van de betalingsmogelijkheid via de Website houdt geen enkele garantie in dat dit systeem feilloos, zonder storingen, onderbrekingen of fouten zou zijn. 100KM DODENTOCHT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, geleden door de uitvoering van de betalingsopdrachten dewelke via de Website en de betrokken betalingspartner gebeurd zijn.

7.4. Tenzij anders overeengekomen wordt de bestelling slechts uitgevoerd na betalingsbevestiging via de bankinstelling van de klant, na ontvangst van het bedrag op de bankrekening van overschrijving of bij afhaling op de zetel van 100KM DODENTOCHT na betaling indien dit zo wordt voorzien.In het geval dat het online betaalproces niet wordt gefinaliseerd, wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

7.5. Indien 100KM DODENTOCHT betalingen via overschrijving toelaat dient de klant in ieder geval de verschuldigde bedragen te voldoen binnen 7 werkdagen na bestelling.
Bij niet betaling behoudt 100KM DODENTOCHT zich het recht voor om leveringen stop te zetten of te weigeren. Tevens behoudt 100KM DODENTOCHT zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte, zonder dat de klant gerechtigd is op schadevergoeding.

7.6. Indien de klant nalaat om een verschuldigde betaling geheel of gedeeltelijk te voldoen op de vervaldatum is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest van 10 % op jaarbasis verschuldigd op het openstaand saldo vanaf de factuurdatum. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het openstaand saldo, met een minimum van 50 EUR.

8. Levering en uitvoering

Diensten: Tickets en Deelnameproducten.

8.1. Bij de aankoop van Tickets aanvaardt de klant uitdrukkelijk dat het Reglement alsook eventuele andere voorwaarden omschreven in de Praktische Informatie, van toepassing zijn op zijn deelname aan het evenement.

8.2. Er zijn slechts een beperkt aantal Tickets beschikbaar. Zolang de bestel- en betaalprocedure niet is afgerond, is het mogelijk dat de Tickets en Deelnameproducten niet meer beschikbaar zullen zijn, zonder dat 100km Dodentocht daarvoor aansprakelijk gesteld kan worden.

8.3. Bij de aankoop van een Ticket, wordt de klant na betaling teruggeleid naar een webpagina waar hij de Ticket kan downloaden.

8.4. Dit Ticket is een toegangsbewijs voor de aankomende editie van het evenement 100 KMDodentocht of enig ander evenement georganiseerd door 100KM DODENTOCHT , zoals omschreven op de Website , in het Reglement en in de Praktische Informatie.
Op het ogenblik dat het Ticket ter beschikking wordt gesteld aan de klant, is de leveringsverbintenis van 100KM Dodentocht voldaan.

8.5. De nodige informatie over de Diensten, waaronder een omschrijving van het parcours en andere Praktische Informatie, wordt ter beschikking gesteld via de Website. Aanvullende informatie en nuttige tips worden bezorgd na aankoop van een Ticket via het door de klant opgegeven e-mailadres.

8.6. Samen met de Tickets kunnen Deelnameproducten worden aangekocht. Deze zullen worden geleverd naar aanleiding van de start van het evenement, op de afhaalmomenten zoals voorzien in de Praktische Informatie.

Producten

8.7. De klant kiest bij het plaatsten van de bestelling van Producten de leveringswijze die wordt aangeboden aan de eventuele meerkost die via de website wordt meegedeeld.

8.8. 100KM DODENTOCHT doet al het mogelijke om de bestelde en gereserveerde Producten tijdig te verzamelen in functie van de beschikbare voorraad.
Via de FAQ kan de werkwijze van de webshop en de praktische afhandeling van de leveringen en de te verwachten leveringstermijn worden geraadpleegd.

8.9. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan bericht, zo spoedig als mogelijk nadat de klant de bestelling geplaatst heeft. Overschrijding van de opgegeven leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding. De klant/consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In dergelijk geval zal 100KM DODENTOCHT het bedrag dat de klant/consument reeds betaald binnen een redelijke termijn terugbetalen. De klant/consument heeft in dat geval echter geen recht op een schadevergoeding.

8.10. Indien de levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal 100KM DODENTOCHT zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht van de klant/consument niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending van de klant/consument zijn in dit geval voor rekening van 100KM DODENTOCHT.

8.11. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant heeft opgegeven. 100KM DODENTOCHT wordt geacht aan haar leveringsverbintenis te hebben voldaan indien de klant, noch een vooraf bekend gemaakte vertegenwoordiger, aanwezig is om de producten in ontvangst te nemen. In dat geval zal de levering worden bewaard bij 100KM DODENTOCHT en dient de klant binnen de termijn van 2 maanden contact op te nemen om de bestelling te komen afhalen op de maatschappelijke zetel van 100KM DODENTOCHT. De klant kan ook een bijkomende levering vragen, maar dient in dergelijk geval zelf de bijkomende kosten van de levering te dragen aan de op dat ogenblik geldende voorwaarden.

8.12. De door de klant bestelde/ geleverde producten blijven eigendom van 100KM DODENTOCHT tot de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met eventuele kosten en intresten, zelfs indien zij werden geïncorporeerd of gewijzigd.
Het risico gaat over op de klant/ondernemer vanaf het plaatsen van de bestelling.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij 100KM DODENTOCHT tot het moment van levering aan de klant/consument of een vooraf aangewezen en aan 100KM DODENTOCHT bekend gemaakte vertegenwoordiger.
De klant verbindt zich ertoe de producten niet te verkopen of af te staan aan derden zolang de koopwaren eigendom blijven van 100KM DODENTOCHT.

9. Herroepingsrecht van de klant/consument

9.1. Het wettelijk voorziene herroepingsrecht is enkel van toepassing voor de klant/consument onder de voorwaarden zoals bepaald in de toepasselijke wetgeving en deze algemene voorwaarden.

9.1.1. Indien de klant/ consument gerechtigd is om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, beschikt hij over een termijn van 14 dagen (hierna genoemd de herroepingstermijn) om de overeenkomst op afstand, zonder opgave van redenen te herroepen en zonder andere kosten te moeten dragen dan deze vermeld in artikel 10. De herroepingstermijn gaat in de dag waarop de klant/consument of een door de klant/consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit neemt of:

a. Indien de klant/consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd: de dag waarop de klant/consument of een door de klant/consument aangewezen partij, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit neemt;
b. Indien de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de klant/consument of een door de klant/consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit neemt;
c. Voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode, de dag waarop de klant/consument of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het eerste goed in bezit neemt.

9.1.2. Voordat de herroepingstermijn verstrijkt, stelt de klant/consument 100KM DODENTOCHT op de hoogte van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen door gebruik te maken van het door 100KM DODENTOCHT meegedeelde modelformulier of een andere ondubbelzinnige verklaring afgeven waarin hij verklaart de overeenkomst te herroepen.

9.1.3. De klant/consument heeft zijn herroepingsrecht geldig binnen de herroepingstermijn uitgeoefend indien de klant/consument de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat deze termijn is verstreken.

9.1.4. Tijdens de herroepingstermijn zal de klant/consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant/consument is aansprakelijk voor elke waardevermindering van het product die het gevolg is van het behandelen ervan dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan 100KM DODENTOCHT terugzenden, op eigen risico, conform de door 100KM DODENTOCHT verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

9.1.5. Zo spoedig als mogelijk en in elk geval binnen de 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan 100KM DODENTOCHT heeft verzonden, zendt de klant/consument de goederen terug of overhandigt hij die aan het adres van 100KM DODENTOCHT of aan een persoon die voor 100KM DODENTOCHT gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen. De termijn is in acht genomen wanneer de klant/consument de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

9.1.6. De bewijslast ten aanzien van de uitoefening van het herroepingsrecht overeenkomstig dit artikel ligt bij de klant/consument.

9.1.7. Indien de klant/consument na afloop van de in dit artikel genoemde termijnen niet of niet geldig gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht of de goederen niet aan 100KM DODENTOCHT heeft teruggezonden, worden de goederen geacht aanvaard te zijn en komt elk herroepingsrecht te vervallen.

9.1.8. Behoudens wettelijke uitzonderingen, stelt de geldige uitoefening door de klant/ consument van zijn herroepingsrecht voor een overeenkomst op afstand automatisch een einde aan de overeenkomst, zonder kosten voor de klant/consument, behoudens deze in overeenstemming met dwingende wetgeving en nader bepaald in deze algemene voorwaarden.

10. Kosten in geval van herroeping door de klant/consument

10.1. Indien de klant/consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zijn de directe kosten van terugzending voor zijn rekening, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door 100KM DODENTOCHT in het aanbod.

10.2. 100KM DODENTOCHT zal het reeds betaalde en ontvangen bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de geldige uitoefening van het herroepingsrecht terugbetalen, op voorwaarde dat het product reeds terug in het bezit werd gesteld van 100KM DODENTOCHT en het product geen waardevermindering heeft ondergaan zoals omschreven in artikel 9.1.4.

11. Uitsluiting herroepingsrecht van de klant/consument

Tickets en Deelnameproducten

11.1. De klant/consument kan zijn herroepingsrecht niet uitoefenen naar aanleiding van de aankoop van Tickets aangezien dit een dienst met betrekking tot vrijetijdsbesteding betreft, voorzien op een welbepaalde datum en aldus in overeenstemming met de wet is uitgesloten van het herroepingsrecht.

11.2. Ook de Deelnameproducten vallen onder de uitzonderingen op het herroepingsrecht. Deze Deelnameproducten betreffen cateringdiensten (voorzien van een maaltijd) of producten die samenhangen met de aangekochte Tickets en niet afzonderlijk worden verkocht. Ze worden geproduceerd en besteld specifiek met oog op de deelname van de klant aan het evenement en zijn daardoor duidelijk en specifiek voor de klant bestemd.

Andere Producten / Diensten

11.3. Indien de producten of diensten aangeboden in de Webshop Producten voldoen aan de omschrijving hieronder, is het herroepingsrecht eveneens uitgesloten.

a. de levering van volgens specificaties van de klant/consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; Bv. T-shirts of andere merchandisingproducten die worden gepersonaliseerd, of worden besteld naar aanleiding van een deelname aan de 100km Dodentocht .
b. de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
c. de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken, bv. mondmaskers;
d. de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
e. de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop 100KM DODENTOCHT geen invloed heeft;
f. de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
g. de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
h. de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
i. de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de klant/consument en mits de klant/consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest;
j. de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

12. Conformiteit, Garantie, aansprakelijkheid- en klachtenbeleid

Producten

12.1. Meldingen van klachten in toepassing van dit artikel kunnen gebeuren op het e-mailadres van 100KM DODENTOCHT dat opgegeven staat op de website.

12.2. 100KM DODENTOCHT herinnert eraan dat zij ten opzichte van de klant/ consument ervoor instaat om producten te leveren die in overeenstemming zijn met de bestelling zoals wettelijk bepaald, en dat de klant/consument wettelijke rechten heeft op basis van de toepasselijke wetgeving betreffende de verkoop van consumptiegoederen. De klant/consument dient de geleverde producten onmiddellijk te onderzoeken. Elk gebrek aan overeenstemming dient zo spoedig als mogelijk en uiterlijk binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de klant/consument het gebrek heeft vastgesteld, te worden gemeld.

12.3. Indien klachten van de klant/consument door 100KM DODENTOCHT gegrond worden bevonden zal 100KM DODENTOCHT in eerste instantie de producten kosteloos herstellen of vervangen of een prijsvermindering toekennen in verhouding met de ernst van het gebrek of de overeenkomst ontbonden beschouwen, indien de eerste opties niet mogelijk zijn of volgens 100KM DODENTOCHT redelijkerwijs niet kunnen worden verwacht. In dat geval wordt met de klant een schriftelijke regeling tot schadevergoeding getroffen, waarbij het bedrag van de schadevergoeding altijd beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag van de gebrekkige producten.

12.4. De klant/ondernemer dient de geleverde producten onmiddellijk bij ontvangst te controleren. Eventuele zichtbare gebreken of producten die niet voldoen aan wat besteld werd, dienen schriftelijk, onverwijld en uiterlijk binnen de 48 uur na levering te worden gemeld.
Verborgen gebreken dienen door de klant/ondernemer onmiddellijk en uiterlijk binnen de 14 dagen na ontdekking ervan onverwijld en schriftelijk te worden gemeld en door de klant/ondernemer.

12.5. Eventuele gebruiks- en kwaliteitsaanwijzingen worden in de bijsluiter van de fabrikant gespecificeerd, indien deze voorzien is. De klant hoort de door de fabrikant voorziene informatie door te nemen, de daarin vervatte gebruiksinstructies op te volgen en onduidelijkheid 100KM DODENTOCHT te contacteren voor verdere toelichting.

12.6. 100KM DODENTOCHT is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

12.7. De garantie bepaald in dit artikel is niet van toepassing indien:
– De klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
– De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig werden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van 100KM DODENTOCHT en/of de fabrikant behandeld zijn;
– De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Diensten

12.8. De aansprakelijkheid van 100KM DODENTOCHT is beperkt tot schade die voortvloeit uit een toerekenbare contractuele of buitencontractuele fout, voor zover deze aansprakelijkheid in niet werd uitgesloten of beperkt. Bovendien is de omvang van de eventuele aansprakelijkheid, tenzij dwingende wetgeving anders bepaalt, beperkt tot de prijs van het Ticket.

12.9. Behoudens in geval van opzet en binnen de grenzen van dwingende wetgeving, kan 100KM DODENTOCHT niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of diefstal, noch voor om het even welk gebeurlijk ongeval naar aanleiding van zijn deelname of het in bewaring geven van bagage tijdens zijn deelname aan het Evenement.

12.10. De klant is aansprakelijk voor schade aan eender welke derde, die voortvloeit uit zijn contractuele of buitencontractuele fout en zal 100KM DODENTOCHT hiervoor vrijwaren. Daaronder wordt verstaan dat de deelnemer vrijwillig moet tussenkomen in een procedure waarin 100KM DODENTOCHT zou worden betrokken naar aanleiding daarvan.

Gebruik Website en webshops

12.11. Bij vermoeden van onrechtmatig gebruik van de website/webshops of het misbruik van identiteits- en andere persoonsgegevens, behoudt 100KM DODENTOCHT zich het recht voor om de betreffende gebruiker zonder aanmaning te verwijderen uit het klantenbestand, zonder schadevergoeding voor de klant.
Alle schade die voortvloeit uit het onrechtmatig gebruik van een account of van de website, kan op de gebruiker of diens wettelijke vertegenwoordiger worden verhaald.
12.12. De website wordt gebruikt op eigen risico. Alle redelijke en noodzakelijke maatregelen worden genomen om de goede werking van de website te garanderen, maar 100KM DODENTOCHT is niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden naar aanleiding van het slecht functioneren van de website, zoals bijvoorbeeld storingen of onderbrekingen, of het bevatten van bugs of virussen en dergelijke.
De klant kan bepaalde via de Website ter beschikking gestelde bestanden op eigen risico downloaden. 100KM DODENTOCHT is niet aansprakelijk voor verlies van data of andere schade die daaruit voortvloeit.

12.13. De Website bevat mogelijks links naar andere websites. 100KM DODENTOCHT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de actuele of toekomstige inhoud van deze sites, noch voor de inhoud van externe sites die een links hebben naar de website van 100KM DODENTOCHT.

12.14. De beperkingen van aansprakelijkheid worden steeds begrensd door dwingende regelgeving.

13. Overige bepalingen

13.1. De teksten, paginavermeldingen, illustraties, foto’s, datasheets en andere illustratieve elementen op de website van 100KM DODENTOCHT zijn beschermd door intellectuele rechten en zijn eigendom van 100KM DODENTOCHT of van derden. Ze mogen niet worden reproduceerd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand (tenzij uitdrukkelijk voorzien) of openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.

13.2. Voor zover en in de mate dat 100km Dodentocht optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking met betrekking tot de persoonsgegevens van de klant of de gebruiker, zal zij daartoe alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (waaronder, doch niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere toepasselijke wet- en regelgeving) naleven. De klant/de Gebruiker verklaart kennis te hebben genomen, of te kunnen hebben nemen, van de privacyverklaring zoals weergegeven de Website.

13.3. Het niet of niet meteen afdwingen van rechten of plichten die voortvloeien uit deze overeenkomst kan in hoofde van 100KM DODENTOCHT nooit aanzien worden als afstand ervan.

13.4. Partijen zijn niet aansprakelijk in geval van overmacht en zijn in dergelijke situatie niet gehouden tot enige terugbetaling of schadevergoeding.
Onder overmacht wordt onder meer begrepen in hoofde van 100km Dodentocht : een al dan niet tijdelijke vreemde oorzaak die niet toerekenbaar is aan 100km Dodentocht en die de uitvoering van haar verbintenissen redelijkerwijs onmogelijk maakt of ernstig bemoeilijkt, zoals bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden, maatregelen van overheidswege, onbeschikbaarheid van derden wiens medewerking noodzakelijk is om de 100km Dodentocht te laten plaatsvinden, voor zover die niet veroorzaakt wordt door 100km Dodentocht zelf.

13.5. Op alle overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing.
Het Weens Koopverdrag en andere Europese of internationale wetgeving wordt uitgesloten voor zover als mogelijk.
De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van 100KM DODENTOCHT zich bevindt, zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die hieruit voortvloeien, onverminderd het recht van de 100KM DODENTOCHT om de vordering in toepassing van artikel 624 Ger. W. voor een andere territoriaal bevoegde rechtbank te brengen.