Reglement

100km Dodentocht

Reglement 100km Dodentocht

Artikel 1

De 100 Km Dodentocht wordt georganiseerd door de vzw 100 Km Dodentocht – Kadee.

Artikel 2

De 100 Km Dodentocht is een wandeltocht en geen wedstrijd. Deelnemen gebeurt vrijwillig en op eigen risico.

Artikel 3

Inschrijven gebeurt alleen op de wijze en onder de voorwaarden die door de vzw 100 Km Dodentocht – Kadee worden bepaald. De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 4

Tijdens het event is het de deelnemers op gelijk welke wijze verboden

  • uiting te geven aan een politieke of religieuze gezindheid
  • reclame-voorwerpen te dragen, tenzij met toestemming van het bestuur
  • wapens mee te dragen, al of niet zichtbaar
  • (huis-)dieren mee te voeren, om zowel de dieren zelf als de andere deelnemers te beschermen
  • gebruik te maken van een vervoermiddel
  • kinderwagens of andere een- of meerwielige voorwerpen, luidspelende radio’s of andere geluidsdragers mee te voeren
  • voorwerpen te dragen of mee te nemen die een gevaar kunnen betekenen voor de andere deelnemers, met inbegrip van wandelstokken zoals bij nordic walking
  • gebruik te maken van handbikes of andere ketting-aangedreven rolstoelen (alleen gewone rolstoelen zijn toegestaan voor mindervalide deelnemers)

Artikel 5

De deelnemers, medewerkers en het publiek mogen op geen enkele wijze uiting geven aan een politieke of religieuze voorkeur tijdens het evenement.

Artikel 6

De deelnemer is verplicht het aangegeven wandelparcours te volgen.

Artikel 7

De kledij van de deelnemer dient in overeenstemming te zijn met de goede zeden.

Artikel 8

Aanwijzingen van de organisatie, politie en andere medewerkers dienen te worden opgevolgd en gerespecteerd. De wegcode blijft van kracht op de openbare weg.

Artikel 9

Overtredingen van dit reglement kunnen leiden tot onmiddellijke uitsluiting van deelname, ook aan volgende edities en zonder enige tegemoetkoming of terugbetaling.

Artikel 10

Alle betaalde inschrijvingsgelden zijn ten allen tijde verworven door de organisator.

Artikel 11

Bij verlies van de deelnemersbadge betaal je als deelnemer een forfait van 20 euro voor het opnieuw aanmaken van de wandelbadge.

Artikel 12

Met de inschrijving voor de 100 Km Dodentocht verklaart de deelnemer zich gezond verklaard door een arts, voor deelname aan een dergelijke afstand en inspanning. Bij problemen moet hij/zij die medische verklaring kunnen voorleggen.

Artikel 13

Met de inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het eventuele gebruik door de vzw 100 Km Dodentocht – Kadee van zijn personalia en/of van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke, voor promotionele of voorlichtende doeleinden van de 100 Km Dodentocht, zonder dat hiervoor een vergoeding kan worden gevorderd.

Artikel 14

De vzw 100 Km Dodentocht – Kadee is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen, of elk ander door de deelnemer beweerd geleden nadeel.

Artikel 15

De organisator behoudt zich het recht voor de route, start- en aankomsttijden of -plaatsen te wijzigen, of de 100 Km Dodentocht geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weers- of andere omstandigheden door de organisator bepaald, al of niet in samenspraak met overheid of politie. Er bestaat ook in die gevallen geen recht op teruggave van het inschrijfgeld noch op vergoeding van gelijk welke schade.

Artikel 16

Deelnemen kan alleen vanaf het jaar waarin iemand 16 jaar wordt, om medische redenen.

Artikel 17

Door deel te nemen aan de 100 Km Dodentocht is de deelnemer zich bewust van de gevraagde en nodige inspanning, en erkent de deelnemer dat hij/zij zich in een medische toestand bevindt die hem/haar toelaat om de ganse 100 km af te leggen in de door de organisatie gestelde termijnen.

Artikel 18

Met de inschrijving voor de 100 Km Dodentocht verklaart de deelnemer kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met het reglement.

Artikel 19

Om de 100 Km Dodentocht te kunnen organiseren, hebben wij van elke deelnemer een aantal basisgegevens nodig, die wij gebruiken voor het inschrijven, de verzekering, de statistieken, de veiligheid, het diploma en om onze deelnemers via mail te kunnen informeren. In geen enkel geval worden die gegevens misbruikt of doorgegeven aan derden. Aan de deelnemer wordt dan ook gevraagd om hiervoor zijn/haar toestemming te geven.

Artikel 20

Deelnemen aan de 100 km Dodentocht zonder geldige inschrijving is gevaarlijk, ten strengste verboden, en ook volledig af te raden omdat men dan geen gebruik mag maken van alle aangeboden diensten : geen verzekering, geen medische verzorging door het Rode Kruis, geen bevoorrading, geen toegang tot de controleposten, geen bagagedienst of gebruik van de bezemwagens. Bij overtreding wordt deze persoon uitgesloten voor alle volgende Dodentochten of andere activiteiten van de vzw Dodentocht – Kadee.

Artikel 21

Al onze medewerkers zijn vrijwilligers die het beste van zichzelf geven om de 100 Km Dodentocht te organiseren en de wandelaar van een schitterende ervaring te laten genieten. Dat verdient ook respect en sympathie. Als bepaalde wandelaars dat respect niet kunnen of willen opbrengen, zijn ze voortaan niet meer welkom op onze organisatie en worden ze uitgesloten van alle verdere deelnames in de toekomst.

Artikel 22

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de vzw 100 Km Dodentocht. Bij geschillen over de uitleg van reglementen is alleen de Nederlandse tekst hiervoor bindend. Rechtszaken zullen steeds behandeld worden door hoven en rechtbanken bevoegd voor het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.